Vier kinderen zitten op uitkijkpunt en kijken uit over vluchtelingenkamp in Tsjaad

Privacy statement

In dit privacy statement leggen we uit waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manier we dat doen. Heb je vragen over dit privacy statement, neem dan contact met ons op via: 070 346 89 46 of stuur een mail naar info@vluchteling.nl o.v.v. Privacy Statement.

Het privacy statement van Stichting Vluchteling (hierna: “wij”) wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Bezoekers van onze sites wordt geadviseerd periodiek ons privacy statement te lezen.

TOEPASSELIJKHEID

Dit privacy statement is van toepassing op alle activiteiten van Stichting Vluchteling. Stichting Vluchteling onderhoudt de volgende websites:

 • vluchteling.nl
 • nachtvandevluchteling.nl
 • jaarverslag.vluchteling.nl (niet beschikbaar in ://https)

PRIVACY STATEMENT

De bescherming van de privacy van onze (oud)donateurs, vrijwilligers, leveranciers en medewerkers vinden wij belangrijk en daarom gaan wij hier zorgvuldig mee om. Wij verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk en gaan er strikt vertrouwelijk mee om. Wij verwerken en beveiligen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorgen er te allen tijde voor dat de wijze van verwerking in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens om onderstaande diensten en taken goed te kunnen uitvoeren. De verwerking gebeurt op basis van toestemming, overeenkomst, wettelijke plicht of vanwege het gerechtvaardigd belang.

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met donateurs, actievoerders en anderen
 • Het verwerken en administreren van donaties, giften en toezeggingen
 • Het aanbieden van diensten, het sturen van nieuwsbrieven, het promoten van Stichting Vluchteling, het uitvoeren van marketingdoelen
 • Social media advertentie-mogelijkheden. Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kunnen wij gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Via de privacy instellingen van het social media kanaal kun je je afmelden voor advertenties of je voorkeuren wijzigen.
 • Het bevragen van donateurs en actievoerders en het doen van onderzoek in dit verband
 • Het via cookies registreren van instellingen en voorkeuren bij het gebruik van de websites
 • Het voldoen aan de wettelijke verplichting tot registratie
 • Het archiveren van gegevens bij juridische procedures en voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden
 • Het informeren van de buitenwacht over onze activiteiten en de resultaten van projecten, programma’s en geleverde hulp
 • Het verzamelen van informatie voor beleidsdoeleinden en management rapportages

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij registreren de volgende gegevens:

 • NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • geslacht
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • interactiegegevens (bv. cookies of informatie uit/over contact tussen jou en Stichting Vluchteling)

Wij ontvangen de persoonsgegevens via het contact met jou, een formulier waarvan je gebruikt hebt gemaakt of via samenwerkingspartners (derden) voor zover dat wettelijk is toegestaan.

HOE ZORGEN WIJ VOOR EEN BEVEILIGDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken gegevens op de volgende manieren:

 • Persoons-en financiële gegevens worden bewaard in beveiligde systemen
 • Stichting Vluchteling deelt persoonsgegevens alleen met derden overeenkomstig de bepalingen in dit Privacy Statement.
 • Telemarketingbureaus en Direct dialogue bureaus ontvangen en of verwerken persoonsgegevens van donateurs voor Stichting Vluchteling. Afspraken over een veilige verwerking van deze gegevens worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.
 • Jouw persoonsgegevens verhuren of verkopen wij niet aan derden
 • Persoonsgegevens bewaren wij in overeenstemming met de AVG en niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.
 • Stichting Vluchteling verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dit noodzakelijk is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wil je van je rechten gebruikmaken neem dan contact met ons op via info@vluchteling.nl t.a.v. Donateurservice. Of per post naar Laan van Nieuw Oost-Indië 131, 2593 DM Den Haag. Wil je meteen een verzoek indienen, denk dan aan het meesturen van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet niet bij het verstrekken van een legitimatiebewijs het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zonen (MRZ) zwart of onleesbaar te maken.

 • Informatie, inzage en rectificatie

Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien en te wijzigen. Wij helpen je graag bij jouw verzoek.

 • Vergetelheid

Natuurlijk heb je het recht om jouw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

 • Bezwaar indienen (verzet)

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken schriftelijk meedelen of er persoonsgegevens zijn verwerkt en of wij aan het verzoek tot wijziging of verwijdering kunnen voldoen. De wijziging van de gegevens zal ook worden doorgegeven aan betrokken derden mits dit mogelijk is en of geen onevenredige inspanning kost. Mochten wij het verzoek tot verwijdering weigeren dan zal dit schriftelijk worden uitgelegd.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Onze bewaartermijnen verschillen per doel en of database. Wil je meer weten over de bewaartermijn van de persoonsgegevens die we van jou hebben? Stuur ons dan een e-mail met de informatie die je wilt opvragen.

WELKE COOKIES PLAATSEN WIJ?

Wij gebruiken vier typen cookies: advertentie, tracking, functioneel, en analyserend. Lees op de pagina Cookieverklaring meer over deze typen cookies, het gebruik, accepteren of verwijderen van cookies.

LINKS MET ANDERE WEBSITES

Op onze websites kunnen links staan naar websites die niet bij Stichting Vluchteling horen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze externe partijen omgaan met persoonsgegevens.

DISCLAIMER

De informatie op de websites van Stichting Vluchteling is met zorg samengesteld. Stichting Vluchteling controleert alle publicaties zorgvuldig, zodat aangeboden informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk is. Lees de volledige disclaimer >

BEVEILIGING

Onze websites vluchteling.nl en nachtvandevluchteling.nl gebruiken een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling. Een beveiligde website is te herkennen aan de ‘https://’ dat aan het begin staat van elk webadres. De persoonsgegevens die u verstrekt via onze webformulieren kunnen daardoor onleesbaar onderschept worden door anderen.

Alle medewerkers van Stichting Vluchteling die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot persoonsgegevens, houden zich aan de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Te allen tijde zorgen we voor de handhaving van deze beveiliging. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijke voorschriften anders bepalen.

KLACHT OF OPMERKING DELEN?

Wij zijn graag op de hoogte als er een klacht is over één van onze activiteiten. Je kunt ons bellen, schrijven of een e-mail sturen of contact opnemen via onze social media kanalen. Ook kun je gebruik maken van het klachtenformulier. Jouw klacht wordt vertrouwelijk en persoonlijk behandeld. Bekijk hier onze klachtenprocedure.

Wij zijn verplicht iedere datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is. We willen je ook verwijzen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van AP staat uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

VESTIGINGSADRES, INSCHRIJVINGSNUMMER EN KVK REGISTRATIE

Stichting Vluchteling
Laan van NOI 131
2593 BM DEN HAAG

Bij de Kamer van Koophandel staan wij ingeschreven onder de naam:
Stichting Vluchteling
Inschrijvingsnummer: 41149486

Laatst gewijzigd:  augustus 2019

Stichting Vluchteling
English
sluit