Vrouw in ziekenhuis in Libanon

Waar staan we voor

Man behandeld jongentje die op schoot van moeder zit

Missie

Stichting Vluchteling biedt levensreddende hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van conflicten, geweld of natuurrampen. In het verlengde hiervan ondersteunen wij gemeenschappen bij het vinden van structurele oplossingen, zodat mensen op eigen kracht hun toekomst kunnen verbeteren. Onze hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden en terugkeerders. Wij verlenen hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid. 

 

Man houdt bak met drie pakketten vast

Visie

Stichting Vluchteling realiseert haar missie door het verlenen van noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in crises waar ook ter wereld.

Stichting Vluchteling is onpartijdig en onafhankelijk en verleent hulp op basis van een eigen inschatting van menselijke noden en beschikbare capaciteit. Stichting Vluchteling heeft hierbij in het bijzonder oog voor vluchtelingen en ontheemden die moeilijk toegankelijk zijn of waar weinig aandacht voor is. 

Stichting Vluchteling werkt in partnerschap met een aantal zorgvuldig gekozen, internationale en lokale, uitvoerende organisaties. Naast reguliere en financiële steun stelt Stichting Vluchteling operationele kennis en expertise ter beschikking aan haar partners. 

In de komende jaren zet Stichting Vluchteling in dit verband extra in op behandeling van chronische ziektes in crisissituaties, versterking van lokale noodhulpcapaciteit en verbetering van toegang tot crisisgebieden. 

Jonge vrouw was kleding in bruine bak met water

Kernwaarden

Stichting Vluchteling neemt de individuele mens en daarmee de menselijke maat als uitgangspunt en draagt er zorg voor dat vluchtelingen en ontheemden met waardigheid over het voetlicht worden gebracht.

Stichting Vluchteling is eigenwijs, creatief en flexibel en kan snel reageren op de noden in de wereld; Stichting Vluchteling stimuleert innovatie en staat open voor bijzondere initiatieven. Er wordt grote waarde gehecht aan openheid en kritisch denken als grondslag voor een organisatie die tracht voortdurend te leren en te verbeteren. 

Stichting Vluchteling zorgt voor een veilige situatie binnen de hulpverlening en beschermt hulpvragers tegen alle vormen van (seksuele) uitbuiting en mishandeling. Er wordt een veilige werkomgeving gecreëerd waar werknemers zich gehoord weten, thuis voelen en waar integer met elkaar omgegaan wordt.

Rij met mensen bij jerrycans in Tsjaad
© Rene van Beek

Wat gaan we doen in 2024?

Het jaarplan 2024 geeft een beeld van de strategische plannen en activiteiten voor het jaar 2024.

Portretfoto van jongen in Yemen
© Kellie Ryan/IRC

Strategisch Meerjarenplan

Het Strategisch Meerjarenplan 2020 – 2024 geeft een toelichting op de missie en visie van Stichting Vluchteling, en de strategische prioriteiten. Daarnaast bevat het een context analyse van de huidige positie van de organisatie.

Stichting Vluchteling
English
sluit