Foto van vluchtelingen die demonstreren in Griekenland na de brand in kamp Moria in 2020.

Kies partij voor de vluchteling

Jouw stem telt

Keuzes. We maken ze elke dag, talloze keren. Hoe je naar je werk reist, naar welke school je kind gaat, welke krant je leest, maar ook op wie je straks stemt. Miljoenen mensen op de wereld hebben geen enkele keuze. Omdat ze noodgedwongen moesten vluchten voor oorlog, conflict en onderdrukking. Hier leven we in vrijheid en hebben we keuzevrijheid. Op 17 maart kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Wij kiezen partij voor vluchtelingen. Jij ook?

Wij roepen de politiek op in 8 punten!

Vanuit ons mandaat voor opvang in de regio, roept Stichting Vluchteling de politiek op zich aan de onderstaande acht punten te committeren:

De inhumane en onveilige situatie in de vluchtelingenkampen in Griekenland lijkt bewust beleid om een afschrikwekkende werking te hebben op vluchtelingen. Mensen krijgen weinig bewegingsvrijheid, leven onder moeilijke omstandigheden in (zelfgebouwde) tenten, ondergaan een jarenlange asielprocedure en kampen met psychische problemen. Het minste dat Griekenland, de EU en Nederland kunnen doen, is zorgen voor menswaardige opvang en goede noodhulpverlening voor deze mensen. Zorg voor snelle en zorgvuldige asielprocedures, zodat mensen eerder duidelijkheid krijgen over hun toekomst.

Bied vluchtelingen legale mogelijkheden om veilig naar de EU te komen en asiel aan te vragen. Zorg dat zij niet gedwongen zijn om gebruik te maken van mensensmokkelaars of in handen vallen van mensenhandelaren, en via onveilige routes moeten reizen. Zorg ook dat de EU mensen niet direct terugstuurt naar een land waar zij gevaar lopen.

Dit kan Nederland doen door het verhogen van het aantal hervestigingsplaatsen voor de meest kwetsbare vluchtelingen, het bevorderen van gezinshereniging en verstrekken van humanitaire visa.

Verreweg de meeste mensen op de vlucht vinden (tijdelijke) opvang in hun eigen land of in een buurland. Nederland moet zorgen dat er minimaal menswaardige opvang is voor deze mensen. Steun dan ook de gastlanden die miljoenen mensen op de vlucht opvangen, zoals Bangladesh, Oeganda, Colombia, Turkije, Kenia en Libanon.

Nederland kan op het gebied van humanitaire hulpverlening een verschil maken door zich te richten op humanitaire crises die internationaal weinig aandacht krijgen en mensen op de vlucht die lastig te bereiken zijn met hulp.

Mensen die oorlog, vervolging of onderdrukking ontvluchten, hebben recht op bescherming. Dit is vastgelegd in het VN Vluchtelingenverdrag en in internationale mensenrechtenverdragen. Het betekent dat mensen op de vlucht:

  • Asiel kunnen aanvragen;
  • Niet worden teruggestuurd naar een land waar zij gevaar lopen;
  • Rechten krijgen om zo snel mogelijk als volwaardig burger in de maatschappij opgenomen te worden;
  • De kans krijgen om een nieuw bestaan op te bouwen.

    Nederland heeft deze verdragen ondertekend en heeft dus als taak deze mensenrechten te bewaken. Ze vormen de basis voor onze omgang met vluchtelingen.

Houd aandacht voor conflicten in de wereld, die langer duren, complexer worden en gevaarlijker zijn voor burgers. In toenemende mate wordt het geweld gericht op burgers, mensen op de vlucht en op hulpverleners.

De Nederlandse overheid moet de humanitaire hulpverlening verdedigen en zeker niet bemoeilijken of criminaliseren, zoals gebeurt bij de levensreddende hulpverlening op de Middellandse Zee.

Mensen die getroffen zijn door humanitaire crises, conflict of geweld (vluchtelingen en ontheemden) verdienen gelijke toegang tot veilige en doeltreffende coronavaccins, bijvoorbeeld via het COVAX-programma. Vluchtelingen en ontheemden zijn vaak uitgesloten van de nationale gezondheidssystemen van de gastlanden. Zorg dat zij niet achteraan in de rij komen te staan, maar gelijke toegang krijgen tot vaccins.

Bestrijd polarisatie en vooroordelen in de samenleving. Creëer ruimte voor discussie en dialoog. Laat feiten prevaleren in het politieke debat en blijf het gesprek over vluchtelingen op feiten baseren.

Erken en ondersteun initiatieven vanuit de Nederlandse samenleving die draagvlak voor opvang van en hulpverlening aan vluchtelingen aantonen, zoals meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten aangesloten bij de Coalition of the Willing en de #500kinderen campagne.

Laat het VN-Vluchtelingenverdrag leidend zijn

Na de Tweede Wereldoorlog werden afspraken gemaakt over de manier waarop we voortaan om zouden gaan met vluchtelingen. In het verdrag is vastgelegd dat mensen op de vlucht voor oorlog en geweld het recht hebben op een veilige plek en adequate opvang. Een van onze grondleggers, verzetsheld en allereerste Hoge Commissaris voor Vluchtelingen, Gerrit Jan van Heuven Goedhart, stond aan de wieg van dit verdrag.

Het vluchtelingenverdrag bepaalt onder meer dat mensen recht hebben een beroep te doen op bescherming en niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen.

Organisaties VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Vluchteling zetten zich in voor de opvang en bescherming van vluchtelingen. Stichting Vluchteling helpt mensen die op de vlucht zijn in eigen land of regio en VluchtelingenWerk Nederland steunt hen die op de deuren van Nederland kloppen.

Stichting Vluchteling
sluit