Hoe scoren politieke partijen op de bescherming van vluchtelingen?  

Wil je weten hoe politieke partijen denken over vluchtelingen, asielzoekers en migranten? En welke standpunten ze precies innemen in hun verkiezingsprogramma's? We vergeleken de verkiezingsprogramma’s van zestien politieke partijen.

vrouwen op de vlucht demonsteren in griekenland

BIJ1 – Motto: ‘Allemaal anders. Maar toch gelijkwaardig.’

 • Westerse landen hebben in het verleden en heden bijgedragen aan conflicten waardoor mensen zich genoodzaakt zagen te vluchten. Er is een humanitaire crisis gaande die veroorzaakt wordt door falend Europees opvangbeleid.
 • Opvang in de regio is verzadigd en mensen verblijven daar in onmenselijke omstandigheden. Hiervandaan moeten meer kwetsbare vluchtelingen uitgenodigd worden door Nederland.
 • Asiel vragen in de EU moet mogelijk blijven en worden gefaciliteerd door meer toegankelijke en veilige vluchtroutes en asielzoekers worden eerlijk verdeeld over alle landen in de EU.
 • De Europese grenswacht Frontex wordt afgeschaft en organisaties die mensen op zee redden krijgen meer geld en middelen.
 • Het budget voor internationale armoedebestrijding bedraagt 1% van het BNI en wordt niet ingezet om migratie te beperken of asielzoekers op te vangen.

BBB – Motto: ‘Iedere dag BBBeter. Van vertrouwenscrisis naar noaberstaat’

 • Het VN-Vluchtelingenverdrag is gedateerd, Nederland moet het vernieuwen of opzeggen, asielzoekers doorlopen hun asielprocedure aan de buitengrens van de EU en aanmeldcentra inrichten in de regio;
 • Werken aan voorkoming van migratie in Afrika door intensievere landbouw en veeteelt zodat er geen honger is;
 • Buitengrenzen van Europa veel strenger bewaken door onverkorte naleving van de Dublin afspraken zodat asielzoekers in landen blijven waar ze het eerst aankomen;
 • Budget voor ontwikkelingssamenwerking instellen op het gemiddelde van wat EU-landen hieraan besteden en dit budget ook benutten voor migratiereductie en asielopvang in Nederland;
 • Wil met specifieke landen in Afrika samenwerking waar Nederland door kennis van onder meer landbouw en technologie een bijdrage aan de groei kan leveren, vanuit die landen is ook circulaire migratie mogelijk en toetreding tot de Europese markt.

Belang van Nederland – Motto: ‘Nederland voorop en vooruit’

 • Geen asielzoekers meer toelaten. Koppelt problemen in zorg, onderwijs en huisvesting aan de komst van mensen die asiel vragen;
 • Opvang van vluchtelingen in hun eigen regio en wil daarvoor deals sluiten met partnerlanden, zoals Rwanda, om de asielprocedure daar te laten verlopen;
 • Opzeggen VN-Vluchtelingenverdrag en strikte handhaving van de Dublin-afspraken zodat iedereen die over land binnenkomt, direct teruggestuurd kan worden;
 • Organisaties die ‘illegale migratie faciliteren’ [hulp op zee] streng straffen;
 • Ontwikkelingshulp kan alleen gegeven worden als het belang van Nederland daarmee gediend is.

CDA – Motto: ‘Recht doen. Een hoopvolle agenda voor heel Nederland’ 

 • Wil een veilige haven blijven voor mensen op de vlucht en in nood, koppelt de komst van mensen die asiel vragen aan druk op woningmarkt, onderwijs en (jeugd)zorg;
 • Asielzoekers doorlopen hun procedure aan de Europese buitengrens om van daaruit in de EU te worden verdeeld of teruggestuurd naar eigen land. Mensen die in Nederland asiel vragen, worden doorgestuurd naar deze ‘Europese grensprocedure’;
 • In de toekomst alleen afspraken met landen buiten Europa om daar de asielprocedure te organiseren onder toezicht van de EU of VN, waarbij de EU alleen vluchtelingen op uitnodiging toelaat;
 • Opvang in de regio in uitzichtloze kampen veranderen in ‘asielsteden’ waar mensen onderwijs volgen en werken om zich voor te bereiden op een ‘nieuwe levensfase’;
 • 0,7% BNI is voor ontwikkelingssamenwerking, waarvan ook asielopvang wordt betaald. Ontwikkelingssamenwerking moet gericht zijn op economische groei en preventie van migratie door bijvoorbeeld conflictbemiddeling. Er blijft ruimte voor noodhulp.

ChristenUnie – Motto: ‘Nieuwe verbondenheid’

 • Respect voor mensenrechten staat centraal in vluchtelingenbeleid, er moet altijd ruimte zijn voor mensen in gevaar om bescherming in Nederland aan te vragen, dus geen quota;
 • Nodig meer van de meest kwetsbare vluchtelingen uit via de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR;
 • Veilige aanmeldprocedures aan de grens van de EU en migratiedeals met landen in Noord-Afrika. Daarbij moeten mensenrechten gewaarborgd zijn;
 • Evenredige verdeling van asielzoekers over de EU lidstaten, dat geldt zowel voor de EU grensprocedure als voor de mensen die zich in een andere EU lidstaat melden;
 • Besteedt 0,7% van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking. Dit budget mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Koppelt humanitaire noodhulp aan duurzame wederopbouwhulp.

DENK – Motto: ‘Nu is het moment’

 • Besteedt 0,7% van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking en dit mag niet uitgegeven worden aan de opvang van asielzoekers;
 • Asielzoekers eerlijk verdelen onder EU-lidstaten waardoor Nederland ontlast wordt;
 • Bij het sluiten van migratiedeals met landen buiten de EU moeten de mensenrechten voorop staan;
 • Gezinshereniging blijft altijd mogelijk.

D66 – Motto: ‘Nieuwe energie voor Nederland’

 • Nederland verhoogt het quotum voor de hervestiging van vluchtelingen via de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR van 500 naar 5000 en zoekt daarnaast naar andere legale routes om via humanitaire visa bescherming in de EU te kunnen krijgen;
 • Het budget voor ontwikkelingssamenwerking is 0,7% van het BNI en niet gerelateerd aan het meewerken aan de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Wel mag een deel van het budget aan de asielopvang besteed worden. Meer geld voor humanitaire noodhulp;
 • Mensen die een reële kans maken op asiel worden eerlijk over alle EU lidstaten verdeeld, mensen die weinig kans op asiel hebben, worden in grenslanden opgevangen mits de opvang daar goed geregeld is;
 • Geen migratiedeals met landen die de mensenrechten van vluchtelingen schenden;
 • Geen pushbacks op zee maar reddingsacties vanuit de EU en hulpverleners die vluchtelingen bijstaan mogen niet gecriminaliseerd worden.

Forum voor Democratie – Motto: ‘Het programma van hoop, optimisme en herstel’

 • Problemen in Nederland op het gebied van welvaart, verzorgingsstaat, onderwijs, veiligheid en culturele identiteit worden veroorzaakt door de komst van asielzoekers;
 • Het VN-Vluchtelingenverdrag opzeggen en de mogelijkheid om in Nederland asiel aan te vragen afschaffen;
 • Pleit voor tijdelijke werkvergunningen als Nederland daar baat bij heeft en als de werknemer een vergelijkbare culturele achtergrond heeft;
 • Wil, op enkele uitzonderingen na, de komende 10 jaar geen naturalisatie- en asielaanvragen behandelen, ook niet vanuit opvang in de regio;
 • Stoppen met ontwikkelingssamenwerking en (eventueel) alleen nog noodhulp in getroffen gebieden verlenen.

GroenLinks/Partij van de Arbeid – Motto: ‘Samen voor een hoopvolle toekomst’ 

 • Zetten zich in voor mensenrechten, erkennen de verantwoordelijkheid om vluchtelingen goed op te vangen en staan voor het VN-Vluchtelingenverdrag;
 • 0,7% van het BNI besteden aan ontwikkelingssamenwerking en dit budget niet besteden aan de opvang van asielzoekers maar aan het investeren in betere opvang voor vluchtelingen die in een buurland worden opgevangen;
 • Zetten in op meer veilige routes voor vluchtelingen om naar de EU te komen en willen voor mensen uit veilige landen een snelle procedure aan de buitengrenzen van de EU;
 • Evenredige verdeling van asielzoekers onder de EU-lidstaten, tegen het afkopen van die verplichting en alleen deals met landen buiten Europa als er garanties zijn voor de bescherming van de rechten van migranten;
 • Nemen verantwoordelijkheid voor het redden van gevluchte mensen op zee en bestrijden van criminalisering van organisaties die deze mensen helpen.

JA21 – Motto: ‘Nederland weer op de rit”

 • Beschouwt migratie als het grootste probleem waar Nederland mee te kampen heeft en de oorzaak van de druk op woningnood en verzorgingsstaat, wil daarom geen asielopvang meer in Nederland en het VN-Vluchtelingenverdrag opzeggen;
 • Wil niet meer aan alle EU-normen voor asielbeleid voldoen, permanente grenscontroles aan de EU-binnengrenzen en strikte handhaving van de Dublin-afspraken;
 • Wil deals met niet-EU landen om het aantal asielzoekers terug te brengen, zonder mensenrechtelijke waarborgen;
 • Kinderen die alleen asiel vragen in detentie zetten en mogelijkheden voor gezinshereniging maximaal beperken, o.m. door een modaal inkomen te eisen;
 • Budget ontwikkelingssamenwerking inzetten voor strafrechtelijke processen waar asielzoekers bij betrokken zijn, ontwikkelingssamenwerking afschaffen met uitzondering van noodhulp voor opvang in de regio.

Nieuw Sociaal Contract – Motto: ‘Tijd voor herstel’

 • Streeft naar migratie van maximaal 50.000 mensen per jaar, dit is inclusief studie-, werk-, asiel- en gezinsmigratie;
 • Vluchtelingen worden in de eigen regio opgevangen en doorlopen de asielprocedure buiten de EU;
 • Vluchtelingen eerlijk verdelen onder de EU lidstaten en als dat niet lukt, in het uiterste geval EU regels opzeggen;
 • Arbeidsmigranten van buiten de EU alleen toelaten als de Nederlandse arbeidsmarkt hen nodig heeft;
 • Ontwikkelingssamenwerking is gericht op het beperken van migratie, onder meer door migratiedeals te sluiten met veilige landen van herkomst waar mensen asiel kunnen aanvragen.

Partij voor de Dieren – Motto: ‘Een wereld te herwinnen’

 • Internationale mensenrechtenverdragen vormen de uitgangspunten van het migratiebeleid;
 • Migratiedeals opzeggen, Nederland zet zich in voor meer veilige en legale wegen om bescherming als vluchteling te vragen en verhoogt het aantal vluchtelingen dat uitgenodigd wordt via de VN-vluchtelingenorganisatie;
 • Europese grensbewaking van Frontex wordt veranderd in een humanitaire missie die mensen op zee redt, organisaties dit dat doen worden niet gecriminaliseerd;
 • Nederland besteedt meer geld aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het creëren van toekomstperspectief in vluchtelingenkampen in de regio;
 • Nederland besteedt 1% van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking, dit geld wordt besteed in de minst ontwikkelde landen.

PVV – Motto: ‘Nederlanders weer op 1’

 • Noemt de komst van mensen die asiel vragen een ‘tsunami’, koppelt deze aan een ‘bedreiging van de Westerse manier van leven’ en vindt problemen in onderwijs, het socialezekerheidsstelsel en de zorg de schuld van mensen die asiel vragen;
 • Wil geen asielzoekers meer toelaten, VN-Vluchtelingenverdrag opzeggen en EU-afspraken over vluchtelingenbeleid opzeggen;
 • Wil sterke grensbewaking zodat mensen die asiel willen vragen niet meer over land naar Nederland kunnen komen;
 • Rijke landen in het Midden-Oosten moeten vluchtelingen opvangen;
 • Stoppen met ontwikkelingshulp.

SGP- Motto: ‘Woord houden’

 • Investeert in ontwikkelingssamenwerking en menswaardige asielprocedures en opvang in de regio;
 • Biedt een veilige haven voor mensen die vluchten vanwege geloofsovertuiging, oorlog of geweld;
 • Mensenrechtenverdragen over vluchtelingenbeleid herzien en invoeren quotum voor het aantal mensen dat asiel kan vragen;
 • Vindt de regels voor gezinshereniging te soepel;
 • Wil EU-regels over asielbeleid kunnen opzeggen.

SP – Motto: ‘Nu de mensen’

 • Betere steun aan landen die nu al veel vluchtelingen in hun eigen regio opvangen;
 • Eerlijke verdeling van vluchtelingen die niet in de eigen regio opgevangen worden over de EU, naar draagkracht van de lidstaten;
 • Blijft mensen die vluchten voor oorlog, geweld en vervolging opvangen;
 • Staat voor mensenrechten in het buitenlandbeleid en komt op voor mensen die door hun strijd voor mensenrechten in problemen komen;
 • Besteedt ontwikkelingshulp en noodhulp in landen waar en wanneer dat nodig is.

Volt – Motto: ‘Toekomst, nu. Een Europees verhaal van optimisme’

 • Afgeven van noodvisa door de EU voor journalisten, activisten en wetenschappers die in eigen land vervolgd worden;
 • Asielzoekers mogen zelf kiezen waar ze asiel aanvragen, opzeggen van de Dublin-afspraken waardoor EU-landen van aankomst, zoals Italië en Griekenland, de meeste asielzoekers opvangen;
 • Budget voor ontwikkelingssamenwerking verhogen naar 1% van het BNI. Financieel niet-rendabele projecten krijgen subsidie als ze maatschappelijk rendabel zijn. Voor de rest worden private investeerders aangetrokken;
 • Landen vervolgen die zich schuldig maken aan het terugduwen van migranten en vluchtelingen op zee (pushbacks), sancties voor landen die hulpverleners op zee criminaliseren, Frontex hervormen en vanuit de EU reddingsoperaties organiseren;
 • Wel migratiedeals met landen die de mensenrechten respecteren.

VVD – Motto: ‘Ruimte geven. Grenzen stellen.’

 • Zet in op het beperken van immigratie, zowel voor vluchtelingen als voor arbeidsmigranten;
 • Voorkomen dat mensen zonder ‘uitnodiging’ naar Nederland komen door migratiedeals te sluiten en alle vluchtelingen op te vangen in kampen buiten Europa;
 • Noemt immigratie ‘ongeremd’ en problematiseert de komst van vluchtelingen door deze aan de woningnood te koppelen;
 • Voorstander van de Dublin-afspraken zodat asielzoekers in het Europese land van aankomst hun asielprocedure moeten doorlopen;
 • Geld voor noodhulp aan vluchtelingen besteden aan het beperken van immigratiestromen.

Jouw stem telt

Op 22 november gaan we naar de stembus. Dit is hét moment waarop jij de stem van vluchtelingen kan versterken en medemenselijkheid mee kan laten wegen wanneer je kiest voor een nieuwe Tweede Kamer. Wij kiezen partij voor de vluchteling. Jij ook?


Stichting Vluchteling
English
sluit