Raad van Toezicht en Directie

Goed bestuur en gedegen toezicht

Goed bestuur en gedegen toezicht zijn essentieel om de kwaliteit van onze hulpverlening hoog te houden. Daarom hebben we duidelijke regels en een actieve raad van toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie van Stichting Vluchteling en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Het toezicht kan zowel vooraf als achteraf plaatsvinden. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer de raad het jaarverslag en financiële jaarverslag goedkeurt. Daarnaast geeft de raad advies aan de directie.

Directie

De directie van Stichting bestaat uit directeur-bestuurder Tineke Ceelen. De directie bepaalt het beleid, stelt financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. De taken, bevoegdheden en werkwijze zijn vastgelegd in het directiereglement. De directie geeft de raad van toezicht alle informatie die nodig is voor de uitoefening van zijn taak.
Voor de uitvoering van haar werkzaamheden maakt de directeur kosten, hiervoor ontvangt zij een maandelijkse tegemoetkoming. Onkosten worden op declaratiebasis vergoed. Meer informatie vindt u hier.      

Tineke Ceelen

Tineke Ceelen

Directeur Stichting Vluchteling
Hans Anker

Hans Anker

Voorzitter
Sharon Gesthuizen

Sharon Gesthuizen

Vicevoorzitter
Aloys van Rest

Aloys van Rest

Lid Raad van Toezicht
Arjan Buteijn

Arjan Buteijn

Lid Raad van Toezicht
Ed Schenkenberg van Mierop

Ed Schenkenberg van Mierop

Lid Raad van Toezicht
Vergaderingen Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. Of vaker, wanneer dat gewenst is door nieuwe en urgente ontwikkelingen in de vluchtelingenproblematiek of binnen Stichting Vluchteling. Daarnaast heeft Stichting Vluchteling een speciale auditcommissie. Deze bestaat uit 2 leden van de Raad van Toezicht die specifiek toezien op financiële zaken.

Leden van de Raad van Toezicht

De leden van de raad van toezicht doen het werk vrijwillig, alleen de onkosten worden vergoed. De leden worden voor 4 jaar benoemd en deze termijn kan eenmalig worden verlengd. De leden worden benoemd door de raad zelf. 

Hierbij zorgen ze ervoor dat de ‘evenwichtige samenstelling’ van de raad gewaarborgd blijft. Dit betekent dat de leden samen voldoende afweten van vluchtelingenproblematiek, fondsenwerving, media en politiek/bestuur. Hun gezamenlijke competenties moeten liggen op bestuurlijk, financieel, juridische, accountancy, maatschappelijk en communicatief vlak.

Reglementen en Statuten

Statuten Stichting Vluchteling
Reglement Raad van Toezicht 
Reglement Audit Commissie 
Directiereglement 

Lees ons jaarverslag. Klik hier voor het financiële jaarverslag van Stichting Vluchteling. 

English speaker? Click here to download our annual report 2021. Click here for the financial report.