Hoe scoren politieke partijen op de bescherming van vluchtelingen?

Wil je weten hoe politieke partijen denken over vluchtelingen? En welke standpunten ze precies innemen in hun verkiezingsprogramma's? We bekeken de verkiezingsprogramma’s van zeventien politieke partijen.

Protest van mensen op de vlucht. Jongen houdt kartonnen bord vast met boodschap

Je bepaalt natuurlijk zelf op welke partij je stemt. Maar met zoveel partijen die aan de verkiezingen meedoen, verlies je makkelijk het overzicht. Om je te helpen, hebben wij ons verdiept in de verkiezingsprogramma’s van zeventien partijen, partijen die in de peilingen kans maken op minimaal één zetel. We keken daarbij naar onderwerpen als het Vluchtelingenverdrag, het vluchtelingenbeleid, de opvang van vluchtelingen in de regio, over hoe om te gaan met vluchtelingenkampen aan de randen van Europa. En nog veel meer. Kijk hieronder hoe de 17 partijen scoren.

BIJ1 – Motto: ‘Allemaal anders maar toch gelijkwaardig’

 • Een door heel Europa gedragen solidair asiel- en migratiebeleid, dat mensenhandel, marteling en uitbuiting bestrijdt. Geen mens is illegaal. Het Europese systeem moet zorgen voor een eerlijke (her)verdeling van asielzoekers, middels een verdeelsleutel.
 • Het is tijd om de reputatie en rechtspositie van vluchtelingen en arbeidsmigranten te verbeteren.
 • In Nederland wordt al jaren gesproken van een migratiecrisis. BIJ1 ziet deze crisis als een humanitaire crisis, die veroorzaakt wordt door falend Europees opvangbeleid als de Turkijedeal, met mensenrechtenschendingen als gevolg.
 • Nederland pleit binnen de EU voor toegankelijke, veilige vluchtroutes en een betere toegang tot asielprocedures. Asielzoekers behouden het recht om in Europa asiel aan te vragen. Nederland hervestigt jaarlijks een groeiend aantal kwetsbare mensen uit vluchtelingenkampen.
 • Nederland zet extra geld en middelen in ter ondersteuning van nationale en internationale vluchtelingenorganisaties en om reddingsoperaties in het Middellandse Zeegebied weer op gang te brengen.

CDA – Motto: ‘Nu doorpakken’

 • Nederland vervult een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een humaan Europees vluchtelingen- en asielbeleid. Kernpunten: strenge controle van de buitengrenzen, opvang en primaire beoordeling asielverzoeken aan de buitengrens en herverdeling over de lidstaten.
 • Vluchtelingen, in het bijzonder kinderen, die werkelijk in nood verkeren, altijd hulp en bescherming bieden.
 • Nederland voert samen met andere Europese landen een actief beleid om ervoor te zorgen dat de opvanglocaties in de regio van herkomst verbeteren: ‘asielsteden’ waar vluchtelingen toegang hebben tot goed onderwijs en economische activiteiten.
 • Zonder adequate opvang en perspectieven is de kans groot dat vluchtelingen verder zullen trekken.

ChristenUnie – Motto: ‘Kiezen voor wat echt telt’

 • Nederland moet wereldwijd de opvang van vluchtelingen ondersteunen. In Nederland en in Europa moet een rechtvaardiger en beter beleid gevoerd worden, waarin gastvrijheid en menswaardigheid voorop staan.
 • Nederland eerbiedigt de internationale rechtsbescherming voor vluchtelingen, zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag en de mensenrechtenverdragen.
 • Nederland draagt bij aan het verbeteren van humane en veilige opvang in landen waar veel vluchtelingen worden opgevangen, o.m. via gerichte ondersteuning door Nederlandse hulporganisaties. Meerjarige steun is nodig, met lokale inbedding.
 • Nederland investeert in het tegengaan van oorzaken van vluchtelingenbewegingen en daarnaast nodigt Nederland zelf jaarlijks 5.000 van de meest kwetsbare vluchtelingen uit.
 • CU steunt initiatieven die ertoe leiden dat vluchtelingen niet meer in mensonterende kampen zitten of een gevaarlijke reis moeten ondernemen. Migratieafspraken kunnen alleen als mensenrechten daarbij in het geheel worden gerespecteerd.

Code Oranje – Motto: ‘Op weg naar nieuwe democratie’

 • Investeren in humane opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst.
 • Door in de opvang van vluchtelingen in hun eigen regio te investeren wil de partij de immigratiestroom terugdringen.
 • Inzetten op het voorkomen van de noodzaak om te vluchten door systeemaanpassingen: het omvormen van het economische systeem, door eerlijke handel en beprijzing.

DENK – Motto: ‘DENK anders’

 • Vluchtelingen en asielzoekers moeten eerlijk verdeeld worden over de lidstaten van de EU. Lidstaten die weigeren mensen op te nemen worden gesanctioneerd.
 • Vluchtelingen moeten op een veilige en legale manier naar Europa kunnen reizen en hier asiel kunnen aanvragen.
 • Buurlanden van conflictgebieden, die vluchtelingen opvangen, moeten daarvoor ruimhartig gecompenseerd worden.
 • Denk streeft naar afspraken met landen aan de buitengrens van Europa, zoals de Turkijedeal. Daarbij is het van belang dat er gehandeld wordt volgens internationale verdragen. Landen aan de buitengrens van Europa dienen ruimhartig financieel gecompenseerd te worden.

D66 – Motto: ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’

 • Menswaardigheid en naleving van het Vluchtelingenverdrag staan voorop.
 • Landen die grote aantallen vluchtelingen opvangen, worden geholpen met geld voor onderdak, voedsel, medische zorg en onderwijs. Daar waar mogelijk zet D66 in op het aanpakken van de oorzaken van vluchten en het voorkomen van conflicten.
 • Het recht om asiel aan te vragen wordt gerespecteerd. Aan de grenzen van de EU moeten asielzoekers worden opgevangen in menswaardige opvangcentra. De EU vangt asielzoekers menswaardig op en procedures dienen snel en zorgvuldig te zijn.
 • Veilige migratieroutes om mensensmokkel, uitbuiting, gevangenschap en levensgevaarlijke reizen over de Middellandse Zee te voorkomen. Nederland breidt het hervestigingscijfer uit van 500 naar 5000 mensen per jaar.
 • Om op korte termijn de situatie op de Griekse eilanden te verlichten, zet Nederland zich op Europees niveau in voor het maken van nieuwe relocatieafspraken. Daarnaast neemt Nederland ook zelf direct kwetsbare asielzoekers uit de Griekse kampen op.

Forum voor Democratie – Motto: ‘Stem Nederland terug’

 • Uitgangspunt van immigratie: de toegevoegde waarde voor Nederland. Het Australische model is een voorbeeld hiervoor.
 • Het uitgangspunt van asielbeleid wordt opvang in de regio en terugkeer naar het land van herkomst.
 • Internationale verdragen opzeggen die het eigen immigratie- & asielbeleid beperken.
 • Stoppen met ontwikkelingshulp en alleen (eventueel) noodhulp verlenen aan getroffen gebieden.

GroenLinks – Motto: ‘Tijd voor nieuw realisme’

 • Hulp bieden aan regio’s waar veel vluchtelingen verblijven.
 • Het Vluchtelingenverdrag van de VN, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het asielrecht van de EU vormen de basis voor omgang met vluchtelingen.
 • Er moeten legale vluchtroutes komen, zodat mensen op de vlucht minder afhankelijk worden van mensensmokkelaars en de EU meer zicht heeft op wie zich binnen de EU bevindt. Daarnaast verhoogt Nederland haar hervestigingscijfer voor de meest kwetsbare vluchtelingen.
 • Griekse vluchtelingenkampen moeten snel verdwijnen.
 • Nederland neemt het voortouw in eerlijke verdeling van vluchtelingen binnen de EU.

JA21 – Motto: ‘Het juiste antwoord’

 • Een opt-out regeling binnen het nieuwe migratiepact van de Europese Unie zodat Nederland weer controle krijgt over haar eigen grenzen.
 • Uitgangspunt is vluchtelingen opvangen in de eigen regio waar voor hetzelfde budget veel meer mensen veiligheid en bescherming kunnen vinden.
 • Opvang van mensen in Nederland is gericht op terugkeer naar het land van herkomst.

50Plus – Motto: ’De kracht van PLUS’

 • Een duidelijk, rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid.
 • Nederland neemt haar evenredig deel vluchtelingen op, op basis van Europees vluchtelingenbeleid.
 • Internationale samenwerking en afstemming bij noodhulp is vereist. De effectiviteit van het ontwikkelingsbeleid moet omhoog om de uitgaven te kunnen blijven rechtvaardigen.

PvdA – Motto: ‘Ons plan voor een fatsoenlijker Nederland’

 • Mensen behouden het recht om op Europees grondgebied asiel aan te vragen en niemand wordt teruggestuurd naar een onveilig land.
 • Nederland draagt bij aan een menswaardige opvang in landen met een groot aantal vluchtelingen middels een ruimhartige financiering voor de VN Vluchtelingenorganisatie en lokale organisaties.
 • De PvdA wil jaarlijks een grotere groep kwetsbare en gemarginaliseerde vluchtelingen hervestigen dan de afgelopen jaren het geval was, zoals alleenstaande vrouwen, kinderen en LHBTI-vluchtelingen.
 • Nederland moet met een brede coalitie van landen optrekken om vluchtelingen bescherming te bieden door hen te herverdelen, met financiële steun vanuit het gezamenlijke EU-budget.
 • De PvdA is bereid om per direct in ieder geval 500 vluchtelingen die vastzitten in Griekenland een veilig thuis te bieden in ons land.

PvdD – Motto: ‘Het is tijd voor Plan B, omdat er geen Planeet B is’

 • Internationale verdragen zoals het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vormen het uitgangspunt van onze omgang met vluchtelingen en asielzoekers. Nederland gaat niet akkoord met afspraken, zoals de Turkijedeal, die hiermee strijdig zijn. Daarnaast stuurt Nederland geen mensen terug naar hun land van herkomst als zij daar worden vervolgd vanwege hun geaardheid, religie, politieke overtuiging of etnische afkomst.
 • Nederland stelt geld en kennis beschikbaar voor het verbeteren van de leefomstandigheden en het creëren van een toekomstperspectief voor mensen in vluchtelingenkampen. Zij hebben recht op een menswaardig bestaan, op veiligheid, voldoende eten en drinken, juridische bijstand, medische zorg en menswaardige huisvesting. Er komt een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. Het quotum van de VN-Vluchtelingenorganisatie voor de opvang van kwetsbare vluchtelingen wordt verhoogd.
 • Ngo’s en andere humanitaire organisaties mogen reddingsacties op zee organiseren zonder daarin tegengehouden of beboet te worden. Na een reddingsactie op zee worden mensen naar locaties gebracht waar ze asiel kunnen aanvragen.
 • De Partij voor de Dieren wil de grondoorzaken van vlucht en migratie aanpakken, zodat mensen zich niet langer genoodzaakt voelen om hun gebied te ontvluchten.

PVV – Motto: ‘Het gaat om u’

 • Stoppen met ontwikkelingshulp, waar humanitaire hulpverlening onderdeel van is.
 • Nederland moet een eigen vreemdelingen- en immigratiebeleid kunnen voeren en de grenzen kunnen sluiten voor migranten, met name uit Islamitische landen.
 • Het verblijfsrecht van Syriërs wordt ingetrokken.
 • Nederland moet uit het VN Vluchtelingenverdrag stappen.

SGP – Motto: ‘In vertrouwen’

 • Hervestigingsprogramma’s als vervanging voor illegale migratie en meer controle en grip op wie en hoeveel mensen er naar Nederland mogen komen.
 • Vluchtelingen die voor hun leven moeten vrezen, moeten op hulp van Nederland kunnen rekenen. Christelijke asielzoekers, wanneer zij bedreigd worden in eigen land of regio, moet voorrang worden gegeven.
 • Opvang en toetsing van asielzoekers en -aanvragen dient primair in de eigen regio plaats te vinden.
 • Internationale verdragen moeten zodanig aangepast worden, dat asiel niet het recht inhoudt om naar het land van keuze te reizen.
 • Grondoorzaken van migratie – honger, armoede en gewapend conflict – bestrijdt Nederland door middel van doeltreffende investeringen.

SP – Motto: ‘Laat je overtuigen’

 • Ten alle tijden noodhulp bieden.
 • Vluchtelingen die niet veilig in hun regio van herkomst terecht kunnen, opnemen in de EU. Alle lidstaten moeten aan die opvang een eerlijke bijdrage leveren.
 • Stoppen met zinloze oorlogen en kiezen voor een vredespolitiek.
 • Oneerlijke handel bestrijden die leidt tot uitbuiting en de SP wil andere landen helpen om zichzelf te ontwikkelen.

Volt – Motto: ‘Toekomst * Made in Europe’

 • Een menselijk vluchtelingenbeleid voor de Europese Unie als geheel.
 • Samenwerking en solidariteit zijn randvoorwaarden.
 • De EU vangt vluchtelingen en asielzoekers menswaardig op.
 • Snel afdwingbare afspraken maken over de opname van vluchtelingen in de EU, en over de verdeling van de daarbij behorende kosten.
 • Bied onmiddellijk onderdak in Nederland aan 500 alleenreizende vluchtelingenkinderen die momenteel in Griekenland verblijven.

VVD – Motto: ‘Samen aan de slag’

 • Inzetten op opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst.
 • De VVD is bereid om landen die veel vluchtelingen opvangen extra geld te geven.
 • Jaarlijks een quotum vaststellen voor de hervestiging van kwetsbare vluchtelingen naar Nederland. Dat quotum kan ook nul zijn, als er voor de opvang van mensen in ons eigen land geen draagvlak is.
 • Vluchtelingen worden aan de buitengrenzen van de Europese Unie in gesloten centra of op een eiland opgevangen, zodat ze niet de EU in kunnen reizen.

Stem op 17 maart en kies partij voor vluchtelingen. Onderteken de oproep en laat zo aan politici zien dat de bescherming van vluchtelingen beslissend is voor jouw stem.


Stichting Vluchteling
English
sluit