Foto van moeder met kind in haar arm en hand in hand met ander kind in Iraq

Vacature: Lid voor de raad van toezicht

Kom jij ons team versterken?

Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor hulp aan vluchtelingen. Bij acute nood zorgt Stichting Vluchteling voor directe hulp, zoals onderdak, medische zorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. In Nederland geeft Stichting Vluchteling voorlichting aan het Nederlands publiek over conflictsituaties, bescherming van vluchtelingen wereldwijd en internationale (nood)hulpverlening. Op het kantoor in Den Haag werken 45 medewerker en een vijftal consultants. Daarnaast is er een team van 5 medewerkers werkzaam vanuit Odessa, om de hulpverlening voor Oekraïne te organiseren en te coördineren.

De directeur, tevens bestuurder, geeft uitvoering aan de genomen beslissingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Daarnaast geeft de Raad advies aan de directeur. Bij de vervulling van hun taak, richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de organisatie. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de verschillende benodigde competenties op het terrein van goed bestuur, financiën, marketing en communicatie en de humanitaire hulpverlening aan vluchtelingen en ontheemden.

De Raad van Toezicht let zorgvuldig op het in balans houden van haar rollen als klankbord, werkgever en toezichthouder. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid zijn een bijdrage te leveren.

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan door de auditcommissie en remuneratiecommissie. Deze commissies bestaan uit leden van de Raad van Toezicht.

De positie

Vanwege het behalen van de statutair vastgelegde termijn, treedt één van de leden van de Raad van Toezicht terug, en zoekt Stichting Vluchteling een vervanger met ingang van medio 2024:

Lid voor de Raad van Toezicht met kennis en ervaring op het gebied van internationale hulpverlening aan vluchtelingen en ontheemden in noodsituaties.

In de hulpverlening buiten onze landsgrenzen richt Stichting Vluchteling zich vaak op de gaten in de bescherming en hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Die hulp wordt gegeven door partners, internationale maar ook door een rap toenemend aantal lokale partners. Stichting Vluchteling heeft ook eigen capaciteit in de medische hulpverlening; bij het uitonderhandelen van toegang tot vluchtelingen en de ondersteuning van lokale hulporganisaties.

Stichting Vluchteling speelt een belangrijke rol in het debat over vluchtelingen in Nederland.

De vluchtelingenproblematiek, de politieke standpunten en de hulpverlening zelf zijn, net als de vluchtelingen, voortdurend in beweging. Dit vraagt om een actieve opstelling van het management van de organisatie, en ook voor het beoogde nieuwe lid van de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

  • Heeft kennis, ervaring en een visie op de internationale vluchtelingenproblematiek;
  • Heeft kennis, ervaring en een visie op de humanitaire hulp aan vluchtelingen en ontheemden;
  • Heeft bij voorkeur enige kennis van het internationale recht, in het bijzonder mensenrechten en het vluchtelingenrecht;
  • Heeft een visie op de wijze van hulpverlening en lokalisatie in het bijzonder. Ook heeft hij/zij ideeën met betrekking tot mogelijke toekomstige ontwikkelingen van de organisatie en inzicht in de strategische implicaties hiervan voor de organisatie op langere termijn;
  • Weet wat er in de goede-doelensector en in de humanitaire sector speelt en vertaalt dat naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten;
  • Communiceert helder en fungeert als klankbord voor de directeur/bestuurder;
  • Weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken, o.a. door strategische uitgangspunten te beoordelen en de directeur een spiegel voor te houden;
  • Onderschrijft de kernwaarden van Stichting Vluchteling met betrekking tot het aan de kaart stellen van misstanden;
  • Heeft beschikking over een relevant netwerk en weet dit waar nodig in te zetten ten gunste van de stichting.

Aanbod

De benoeming van leden van de Raad van Toezicht van Stichting Vluchteling geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van vier jaar. De functie is onbezoldigd. De Raad van Toezicht vergadert circa vier keer per jaar op het kantoor van Stichting Vluchteling tijdens kantooruren. Gedurende het jaar is het lid van de Raad van Toezicht beschikbaar voor overleg, ondersteuning van de directeur en in geval van calamiteiten.

Stichting Vluchteling heeft een gedragscode waarin de waarden en uitgangspunten van Stichting Vluchteling zijn opgenomen, onder meer met betrekking tot integriteit en betrouwbaarheid en het voorkomen van elke vorm van discriminatie en/of machtsmisbruik. Elk Raad van Toezicht lid is verplicht deze te onderschrijven en hier te allen tijde naar te handelen. Het opnemen van referenties en het aanvragen van een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) maken deel uit van de sollicitatieprocedure. Stichting Vluchteling neemt deel aan de Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme.

Stichting Vluchteling hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de organisatie ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie en sollicitatie

Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur/bestuurder, mevrouw C.A.J.M. Ceelen, op: 070-3468946. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 1 oktober 2023, bij voorkeur per e-mail naar solliciteren@vluchteling.nl. De gesprekken met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder worden gepland in oktober en november 2023.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Stichting Vluchteling
sluit